The knight's order of saint john

Pro Fide et Utilitate Hominum

Over ons

Als hospitaalridders van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem willen wij getuigenis afleggen van onze opdracht “pro fide, pro utilitate hominum” binnen de samenleving en onze kerkgemeenschap.

Wij willen in het voetspoor treden van al die Ridders die, vanuit hun ridderlijke inspiratie en christelijk ideaal, zich hebben ingezet voor de trouw aan hun geloof en voor het welzijn van de mensen, met name zorgend aanwezig te zijn bij armen, zieken en hulpbehoevenden.

Wij willen een vernieuwend zuurdesem zijn in onze maatschappij door een waardige geloofsbeleving en door ons bewust in te zetten voor de menselijke waarden in onze samenleving. Het kruis dat wij dragen spreekt van onze bereidwilligheid om vooral in de armen en zieken het beeld van Christus te zien, indachtig het woord van de Heer: “Wat gij aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan.”

Vanuit de gelovige inspiratie van het evangelie van de Heer streven wij, in onze levenshouding, naar dienstbaarheid boven macht, naar eenvoud en soberheid boven eer en aanzien, delen wij met de minstbedeelden en kiezen voor het persoonlijk contact met de medemens.

Vanuit de rijke traditie van onze Orde betonen wij als levensstijl bijzonder de gastvrijheid en de beschikbaarheid. Zoals het boek van de Openbaring zegt dat Jezus een deur is die altijd openstaat, zo willen wij de deur van ons hart voor geen enkel menselijk leed sluiten.

Vanuit het verlangen om een edel mens te zijn zal eenieder zich op zijn eigen plaats, wijze en mogelijkheid inzetten op sociaal gebied en zich samen met anderen engageren voor de sociale rechtvaardigheid.

Daarom willen wij:
- proberen te leven in eenvoud
- anderen begeesteren voor onze levenshouding
- anderen steunen in hun gelijkaardige betrachtingen.

Wij noemen elkander broeders en zusters, omdat wij geloven samen geroepen te zijn om te leven vanuit dezelfde inspiratie in de geest van de acht zaligheden.Commanderij Loon, Antwerpen, Brabant, Slype-Caestre en Vlaanderen
Januari 2003

osj op facebook