Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

Jaarproject 2021

The initiative "Talitha, cumi" offers a higher education with a focused and innovative approach especially to the socially and economically marginalized rural students.

(Diocese Vijayawada, Andhra Pradesh, India)

 Vijayawada is een grote stad in de deelstaat Andhra Pradesh gelegen aan de zuid-oost kust van India aan de rivier Krishna. Het gebied is een belangrijk religieus centrum voor hindoes (85%) en moslims (9%) wat de situatie niet gemakkelijk maakt voor christenen (3.5%).

Vijayawada telt circa 1 miljoen inwoners met een hoge populatiedichtheid

Het project is een initiatief van het bisdom Vijayawada. Verwijzend naar de woorden van Jezus in het Evangelie van Marcus 5,41, “Talitha, cumi”, die betekenen “Meisje, sta op!”, wil het baanbrekend werk verrichten in het bevorderen van hoger onderwijs, bijzonder voor meisjes adolescenten, waarbij Christus centraal gesteld wordt. Met een professioneel leerplan en een spirituele begeleiding, wil men jongeren voorbereiden op hun roeping en hun loopbaan in onderwijs en verpleging en tegelijk de Indische gemeenschap metterdaad de evangelische waarden tonen die in hun dienstbaarheid schuil gaan. Vooral de sociaal en economisch achtergestelde plattelandsbevolking, de kasteloze christenen, worden aangesproken.

Het project wil een academische gemeenschap oprichten die zorg draagt voor arme christelijke gelovigen in de katholieke traditie. Een leven, dat georiënteerd is op Christus, wordt gecombineerd met groeien in het geloof. De studenten worden op weg geholpen om de Bijbel te lezen, deel te hebben aan eucharistie en sacramenten, en de christelijke deugden als liefde, vreugde en vrede uit te stralen. Heiligheid als opstap naar geluk is de onderliggende zienswijze.

Na de opleiding in onderwijs en verpleging blijven deze studenten nog steeds kasteloos maar krijgen ze wel toegang tot degelijk werk waar ze ook het juiste loon voor zullen ontvangen. Tegelijk zijn ze geschoold om over het christelijk geloof te getuigen in gebedsgroepen of via sociale media. Ook zullen zij meer oog ontwikkelen voor een gezonde levensstijl. Een gezonde geest in een gezond lichaam, het wordt een levenshouding van waaruit zij ook leiding kunnen nemen in hun gemeenschap, aanzetten tot verantwoord ondernemerschap. De franciscaanse spiritualiteit is dan niet ver weg en de encycliek “Laudatio si’” van paus Franciscus vormt een leidraad.

Het plan van het bisdom Vijayawada is in de loop van 10 jaar tijd een duizendtal studenten te kunnen laten studeren. Men wil starten met 300 meisjes in de komende vijf jaar. In de Indische context betekent dit dat deze doelgroep geweldig geholpen zal zijn. Met ongeveer 350 euro, kan een student een jaar lang studeren!

De Commanderij Brabant steunt en volgt dit project via Fr. Don Bosco Darsi, die als parochiepriester verbonden is met de International Community van de Sint-Kwinten parochie te Leuven.

De corona-pandemie maakt het noodzakelijk om de arme gemeenschap van voedsel te voorzien.

Sinds de corona-pandemie, spant het Bisdom Vijayawada zich ook in om zijn arme gemeenschap van voedsel te voorzien. Een deel van zijn middelen besteedt het nu aan voedselpakketten voor de allerarmsten die zeer kwetsbaar zijn voor het virus en voor de economische impact ervan.

 

osj op facebook